Skriv ut
Överordnad kategori: Bostadsrättsföreningen
Träffar: 4453

 

Budgetuppföljning 2010

Uppföljning av årets budget baserat på perioden januari-augusti visar en avvikelse av driftkostnaderna med  - 40 000 kr. Den största posten är snöröjning som hittills kostat 60 000 kr mer än budgeterat, anledningen är den extremt snörika vintern. För övrigt följer vi den lagda budgeten.

Budget 2011

Som styrelsen tidigare aviserat, kommer en höjning av driftavgiften vara nödvändig från                       1 januari 2011. Anledningen är den obalans i driftdelen som uppstod efter kapitaltillskottsförfarandet 2008. Därutöver har föreningen haft ökade kostnader för fastighetsskatt och avsättning till underhållsfonden .

Avgiften för driftdelen höjs därför med 10 % från 1 januari 2011. För de medlemmar som betalar både drift-och kapitalavgift utgör driftdelen ca. 35 % av den totala avgiften. Höjningen innebär för en 3:a på 102 kvm en ökning  med 150 kr/månad.

Avgiften för kapitaldelen blir oförändrad 2011. Styrelsen kalkylerar med en genomsnittlig ränta på     4 % under  2011 och under förutsättning att ränteökningarna inte blir högre kan kapitalavgiften lämnas på samma nivå som i år.

Driftnettobesparande åtgärder 2011

Styrelsen diskuterade en injustering av värmesystemet under nästa år. Detta görs för att optimera systemet och att kunna göra generella  justeringar av temperaturen i lägenheterna. Injusteringen kostar 100 000 kr men genererar en sänkning av förbrukningen med 5% för varje grad som man kan sänka, dock ska ingen lägenhet ha lägre temperatur är 20 grader. Beslut i frågan tas vid nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte hålls den 1 december.

 

Maria Högberg
Ordförande