Skriv ut

Gästlägenheten

Hyran av föreningens gemensamma gästlägenhet höjs  2013-01-01 till 250/dygn från dagens 200 kr/dygn. Bokning av lägenheten görs hos Hans Cedermark.

Gästparkeringen

Styrelsen diskuterade att göra om de 2 gästparkeringar som föreningen har vid uppgång 51, till uthyrningsplatser för medlemmar. Det finns ett stort antal allmänna parkeringsplatser i området som kan nyttjas av besökare till medlemmar och  som kan ersätta behovet av gästparkering i föreningen. Synpunkter om förslaget kan lämnas till besparingsgruppen som sammankallas av Göran Pregmark.

Översyn  av träd och buskar

Under de 7 år som gått sedan våra hus och gårdar färdigställdes, har de träd som planterades vuxit sig täta och höga. En arborist kommer att göra en översyn av träden på våra gårdar och komma med förslag på gallring och eventuellt att ta bort ett antal träd. Åtgärden görs för att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och leva längre.

Program för Norra Masthugget, samrådsredogörelse 2012-05-29

Styrelsen gick igenom samrådsredogörelsen avseende program för Norra Masthugget.
Samrådet skedde hösten 2010. 73 yttranden har lämnats varav Brf Kosterns är ett. Vi tog upp Oscarsleden och förordade nedgrävning, färjetrafiken och förordade en flytt västerut, gc-bro vid Stigberget, utflyttning av kajen, strandpromenad längs kajen, Första Långgatan som boulevard, Andra Långgatan som gånggata, Masthuggstorget, genomsiktlig bebyggelse framför Kostern. Stadsbyggnadskontoret förordar att Oscarsleden och Stenaterminalen utreds vidare. Genomsiktlig bebyggelse illustreras. Kajen kan flyttas ut, men senare. Genomförandet börjar i området norr om Järntorget med en arkitekttävling och två detaljplaner. Redogörelsen finns att läsa på Goteborg.se/Bygga&Bo/aktuella plan-och byggprojekt.

Byte av sand i sandlådor

Leksanden i föreningens 3 sandlådor kommer att bytas under hösten. Styrelsen tittar också på förslag att komplettera med lekhus eller liknande på någon av gårdarna. Henrik Sigström ansvarar för detta. Kontakta Henrik om du har tips eller förslag på lekredskap.

Maria Högberg
Ordförande brf Kostern