Meddelanden från styrelsemöten

 

Info från styrelsen 2015-11-07

 

Styrelsen har nu haft ett budgetmöte där budget för 2016 fastställts. Ökade driftskostnader liksom krav på höjningar av avsättningar till underhållsfond i följd av de justerade reglerna om avskrivningar medför att styrelsen beslöt att höja avgiften för driftskostnader med 5 %. Detta innebär en höjning per lägenhet med 75 – 150 kr/månad beroende på storlek på bostaden. Kapitalkostnaderna har sjunkit till följd av sjunkande räntor och då vi lagt om de kvarvarande lånen. Styrelsen har trots detta beslutat att inte justera avgiften i denna del. Det överskott som vi förutsätter kommer uppkomma för 2016 kommer vi att använda på samma sätt som vi beslöt nyttja 2015-års kommande överskott, till amortering av befintliga lån.

 

Styrelsen beslöt vidare att teckna ett särskilt städavtal, innebärande att soprummen, golv och kärl kommer tvättas 2 ggr per år. En städning av soprummen kommer även utföras av Riksbyggen under vecka 46.

 

Styrelsen har efter brandsyn i bl.a. trapphusen kunnat notera att en rad otillåtna föremål förvaras under trapporna längst ned. Det rör sig om cyklar, snökälkar mm. Styrelsen kommer vidta åtgärder mot detta. Det är inte vi själva som avgör vad som får ställas i trapphusen utan det är myndighets påbud. Skulle en brand inträffa kan brännbara föremål försvåra brand eller utrymning. Föreningen kan om man inte bevakar att detta påbud efterföljs, även bli skadeståndsskyldiga. Vi kan därför inte låta detta fortgå. Medlemmar som förvarar otillåtna saker i trapphusen uppmanas att omgående ta bort dessa.

 

Den 11 november kl 18:30 i föreningslokalen lämnas muntlig information av styrelsen om frivilligt kapitaltillskott och eventuella frågor kring detta kan då ställas som kompletterar den skriftliga information som lämnats till alla medlemmar som inte gjort sådant tillskott. Ni hälsas härmed välkomna.

 

 

Jonas Almström

INFO FRÅN STYRELSEN

Styrelsen har ikväll haft budgetmöte. Vid detta har konstaterats att driftskostnaderna stiger medan kapitalkostnaderna går med.  

För att föreningen ska kunna täcka sina kostnader och fortsätta ha en ekonomi i balans har styrelsen därför beslutat att höja årsavgifter för drift med 5 % och samtidigt sänka årsavgiften för kapital med 3 %.

  

Detta innebär vidare att de som inte gjort kapitaltillskott i stort sätt får oförändrade avgifter. För övriga blir höjningen ca 75 – 150 kr per månad.

Ekonomin ser bra ut och likviditeten är god. Vi kommer under 2014 att göra ett överskott i kapitaldelen, vilket överskott kommer från dem som inte gjort kapitaltillskott. Överskottet i kapitaldelen kommer vi att använda för att amortera på föreningens kvarvarande lån, och kommer därmed, precis som regelverket föreskriver, att enbart komma dem till del som inte gjort kapitaltillskott och som skapat detta överskott.

 

Mvh 

Styrelsen

 

Oordning i soprummen

Ordningen i soprummen har försämrats kraftigt under senare tid. Medlemmar har emellanåt byggt berg i ett kärl, samtidigt som flera andra av samma slag, varit tomma eller endast halvfulla. Man har inte brytt sig om att lyfta på locket. Berget av sopor har sedan stundtals svämmat över och ramlat ned och spritt sig över golvet i soprummet.  Situationen har utvecklats till en sanitär olägenhet. Medlemmar har vidare placerat saker som var och ska lämna in på återvinningscentral och som föreningen har ansvar för.

Situationen i soprummen har lett till att vi fått köpa in extratjänster av Riksbyggen då renhållningspersonalen vägrat hantera våra sopor vid vissa tillfällen.  Kostnaderna slås ut på alla, även de skötsammas, och kommer därför att öka.

För att komma till rätta med oordningen har styrelsen beslutat att kameraövervaka soprummen för att kunna tillrättavisa de/dem som inte följer våra tydliga ordningsregler utan missköter sig. Kameror kommer inom kort tid att sättas upp. 

Vi kommer även att genomföra en spolning av golv och sopkärl för att försöka komma i bättre sanitär ordning. Slutligen har vi bestämt att stängsla in trappnedgången i soprummet vid 53:an så att man inte från trappen kan slänga sina sopor, vilket vi tror ha bidragit till byggandet av sopberg på en punkt.

Styrelsen uppmanar alla att studera de ordningsregler som finns på vår hemsida, dels ta del av det som är uppsatta i våra soprum.

Liksom tidigare år avser vi att beställa en container för grovsopor under april/maj som kommer ställas på en av våra gårdar.

Städdag av våra gårdar och rabatter

En städdag kommer genomföras även i vår. Datum är inte fastställt utan vi återkommer om sådan. Samtidigt med denna kommer det lämnas möjligheter för våra medlemmar att föra en dialog med någon/några ur styrelsen om både stort och smått som avser våra fastigheter. Goda idéer och konstruktiva synpunkter tas tacksamt emot.

Brytskydd i garage och dörrar till förråd

De beställda brytskydden till dörrar till gemensamma förrådsutrymmen och till garaget är nu monterade. Vi hoppas kunna minska inbrotten och stölder ur fordon. Vi uppmanar alltjämt alla att inte lämna värdesaker i bilarna och att alltid ta med fjärrkontrollen. Kostnaderna för omprogrammering och information i samband med sådana stölder är inte helt små.

Ny namnskylt vid entrén längs Andra Långgatan

Den gamla skylten längs Andra Långgatan har sett sina bättre dagar och kommer under vecka 10 att bytas ut. Porttelefonfunktionen kommer finnas kvar.

Vatteninträngning i trapphus

Vi har återigen drabbats av vatteninträngning i två trapphus. Vi tror vattnet kommer från de stora vertikala glasen i trapphusen. Riksbyggen har fått uppdrag att ta in kostnadsförslag på plåtslagararbete och vi kommer bevaka den 10-åriga försäkring som gäller fram till i höst.

Kapitaltillskott

Informationsträff, för de medlemmar som inte varit med om kapitaltillskott, kommer genomföras under våren eller hösten. Den som är intresserad av kommer att lämnas möjlighet att delta i kapitaltillskottsförfarandet till det kommande årsskiftet.

Årsstämma 2014

Stämman kommer att avhållas den 15 maj 2014. Reservera därför redan nu denna så att du har möjlighet att komma och delta.

Jonas Almström

Årets stämma är nu genomförd liksom det konstituerande sammanträdet. Styrelsen, bortsett från Riksbyggens representanter, ser ut som följer:

Jonas Almström, ordförande

Bo Skanselid, vice ordförande

Hans Cedermark, sekreterare

AnnMarie Andersson, ledamot

Susanne Andersson, suppleant

Sara Roberts, suppleant.

Frågor som har beslutats tidigare är bl.a. belysning i växthuset. Vi har träffat nytt avtal med vår bredbandsleverantör Ownit. Priset sänks till 90 kr/mån för 100/100 Mbit och en möjlighet för ytterligare 199 kr/mån att få 500 - 1000 Mbit i överföringshastighet.

Frågor som kommer komma upp under hösten till diskussion och eventuella beslut är förstärkt skydd i garaget med kameraövervakning. Vidare kommer ytterligare frågor kring soprummen att bli föremål för översyn.

Nu stundar emellertid sommaren med ledigheter och välförtjänt vila och kraftåterhämtning inför en kommande säsong.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. 

Jonas Almström

 Ordförande

 

Budget

Mötet har varit ett budgetmöte. Vid mötet antogs en budget för 2014 för föreningen. Den nya budgeten innebär inte några avgiftshöjningar.

 

Hyresavtalet blockuthyrning garage

Som redan tidigare omnämnts har avtalet sagts upp. Nya avtal med BRF-Kostern som uthyrare kommer sändas ut till de som hyr garageplats. Inte heller här planerades några förändringar i hyresnivån.

 

Inbrott och skadegörelser i garaget

Fråga om förstärkt skydd i garaget (utöver de brytskydd på dörrar som redan beslutats om) diskuterades inkluderande diverse andra säkerhetshöjande åtgärder. Inga beslut fattades.

 

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 december 2013.

 

Jonas Almström